Szeptember 06-án, 2021-ben az ügyet az ENSZ Fogyatékossággal Élő személyek jogaival foglalkozó bizottságában nyerték meg.

Заголовок: Szeptember 06-án, 2021-ben az ügyet az ENSZ Fogyatékossággal Élő személyek jogaival foglalkozó bizottságában Сведения: 2024-05-28 05:08:11

A Magdolena Recasi kontra Magyarország ügy. A fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó bizottság nézetei 6.szeptember 2021-én. 44/2017. Sz. Közlemény.

2017-ben a közlemény szerzőjét segítették a panasz elkészítésében. Ezt követően a panaszt továbbították Magyarországnak.

Amint az a nézetek szövegéből kitűnik, a szerző azt állította, hogy az Egyezmény 3.és 12. cikke (4. és 5. bekezdés) szerinti jogainak megsértésével a részes állam elmulasztott olyan intézkedéseket hozni, amelyek megfelelő és hatékony garanciákat tartalmaztak számára a pénzügyi ügyekben való jogképességének gyakorlására. Az életbiztosítási szerződés aláírásakor a szerző 42 éves volt és egészséges. A szerző halála esetén a temetési költségeket fedező életbiztosítása indokolatlan pénzügyi döntés volt, amelyet gyámja és a gyámhatóság a szerzővel való konzultáció nélkül hozott. Ennek eredményeként megfosztották attól a lehetőségtől, hogy döntéseket hozzon a vele közvetlenül összefüggő pénzügyi kérdésekben. Ez a döntés komoly hatással volt pénzügyi helyzetére. Nem tudta visszaváltani a szerződést anélkül, hogy jelentős pénzügyi veszteségeket szenvedett volna. A szerződés felépítése egyértelműen nem felelt meg legmagasabb érdekeinek, akaratának vagy preferenciáinak. A szerző azt is állította, hogy az Egyezmény 12.cikkének (3) bekezdésével összhangban a részes államok kötelesek támogatást nyújtani a fogyatékossággal élő személyeknek jogképességük gyakorlása során. A részes államoknak tartózkodniuk kell attól, hogy a fogyatékossággal élő személyeket jogképességüktől megfosszák, és ellenkezőleg, biztosítaniuk kell számukra a szükséges támogatást ahhoz, hogy jogilag kötelező erejű döntéseket hozhassanak. A cselekvőképesség gyakorlásához nyújtott támogatásnak tiszteletben kell tartania a fogyatékossággal élő személyek jogait, akaratát és preferenciáit, és soha nem korlátozódhat arra, hogy helyettük hozzon döntéseket (a megfontolások 3.1 - 3.2.pontja).

A Bizottság jogi álláspontja: az Egyezmény 12. cikkével összhangban a részes államok kötelesek elismerni, hogy a fogyatékossággal élő személyek az élet minden területén másokkal egyenlő jogképességgel rendelkeznek. Az Egyezmény 12.cikkének (4) bekezdése szerint a részes államok kötelesek biztosítani, hogy a jogképesség gyakorlásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megfelelő és hatékony garanciákat nyújtson a visszaélések megelőzésére a Nemzetközi Emberi Jogi joggal összhangban. Ezeknek a garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy a cselekvőképesség gyakorlásához kapcsolódó intézkedéseket valamely személy jogainak, akaratának és preferenciáinak tiszteletben tartása vezérelje, összeférhetetlenségtől és indokolatlan befolyástól mentesek legyenek, az adott személy körülményeivel arányosak és azokhoz igazodjanak, a lehető legrövidebb ideig alkalmazzák, és egy illetékes, független és pártatlan testület vagy bíróság rendszeresen ellenőrizze azokat. A Bizottság emlékeztet arra, hogy az Egyezmény 12.cikkének (5) bekezdésével összhangban a részes államok kötelesek minden megfelelő és hatékony intézkedést megtenni annak érdekében, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát saját pénzügyeik kezelésére (a nézetek 11.5. bekezdése).

A fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó bizottság 1. általános megjegyzésének 21. bekezdése szerint azokban az esetekben, amikor jelentős erőfeszítések után továbbra is gyakorlatilag lehetetlen megállapítani az egyén akaratát és preferenciáit, akkor a "magasabb érdekek" megállapítása helyett "az akarat és preferenciák legjobb értelmezését" kell alkalmazni. Ennek célja az egyén jogainak, akaratának és preferenciáinak tiszteletben tartása a 4.cikk 12. bekezdésével összhangban. A felnőttekkel kapcsolatban a "magasabb érdekek" elve nem szolgál garanciaként, ami összhangban van a 12.cikkel, ha felnőttekről beszélünk. A "magasabb érdekek" paradigmáját az "akarat és preferenciák" paradigmájával kell felváltani annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon élvezhessék a cselekvőképességhez való jogot (a megfontolások 11.6.pontja).

Az EGSZB úgy véli, hogy bár a részes államok rendelkeznek bizonyos mérlegelési jogkörrel azon eljárási mechanizmusok meghatározásában, amelyek lehetővé teszik a fogyatékossággal élő személyek számára jogképességük gyakorlását, tiszteletben kell tartani bizonyos személyek eljárási garanciáit és jogait (az álláspontok 11.7.bekezdése).

A Bizottság értékelése az ügy ténybeli körülményeiről: a Bizottságnak azt kellett eldöntenie, hogy a gyámhatóság azon döntése, amely felhatalmazza a szerző gyámját arra, hogy életbiztosítási szerződést kössön a nevében, megsértette-e az Egyezmény 3., 4. és 5. bekezdésében előírt jogait 12. cikk. Az EGSZB tudomásul vette a szerző azon állításait, hogy az életbiztosítási szerződés megkötése előtt nem konzultáltak vele, és hogy nem vették figyelembe akaratát és preferenciáit (az álláspontok 11.2.pontja).

A Bizottság a következőket is megjegyezte: a szerződés megkötésekor a szerző csak 42 éves volt, jó egészségi állapotban volt, és abban az időben az élete nem volt veszélyben. A Bizottság azt is jelezte, hogy a szerző állapota jelentősen javult a kapott kezelés miatt. Figyelembe vette a szerző kijelentését, miszerint a biztosítási szerződés megkötése, amelynek egyetlen célja A temetés költségeinek fedezése volt, véleménye szerint az érdekeivel ellentétes felelőtlen pénzügyi döntés volt. Hangsúlyozta, hogy bár a szerződés feltételei szerint a szerzőnek joga volt megvásárolni a biztosítást, nem kaphatta meg a teljes összeget, ami jelentős veszteséget jelentett a szerző számára, aki csak havi 203 dolláros nyugdíjat kapott. E tekintetben felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a részes állam nem magyarázta meg az életbiztosítási szerződés megkötésének sürgősségét vagy szükségességét a szerző nevében, figyelembe véve az összes körülményt (a megfontolások 11.4.

A Bizottság megállapította, hogy a részes állam nem bizonyította, hogy komoly erőfeszítéseket tett volna a szerző akaratának és preferenciáinak meghatározására vagy akaratának és preferenciáinak legjobb értelmezésére (a nézetek 11.6.bekezdése).

A Bizottság tudomásul vette a szerző érvelését is, miszerint a gyámhatóság és gyámja által követett eljárás szintén figyelmen kívül hagyta az Egyezmény 12.cikkének (3) bekezdésében foglalt követelményeket. E bekezdés rendelkezései szerint a részes állam köteles a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférést biztosítani ahhoz a támogatáshoz, amelyre jogképességük gyakorlásához szükségük lehet. Ebben a tekintetben a Bizottság emlékeztetett arra, hogy a részes állam eredeti időszakos jelentésével kapcsolatos záró észrevételeiben azt javasolta, hogy a részes állam hatékonyan használja ki nemzeti polgári törvénykönyvének és a kapcsolódó törvényeknek a folyamatban lévő felülvizsgálati folyamatát, és tegyen azonnali intézkedéseket a gyámság részleges eltörlésére, valamint a helyettesítő döntéshozatalról a támogatott döntéshozatali modellre való áttérésre, amely olyan döntés, amely tiszteletben tartja az emberi autonómiát, akaratot és preferenciákat, és teljes mértékben összhangban van az Egyezmény 12. cikkével, Ez magában foglalja az egyénnek mint magánszemélynek azt a jogát, hogy a tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja és visszavonja az orvosi kezeléshez, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez, a szavazáshoz, a házassághoz, a munkához és a lakóhely megválasztásához. A szerző esetében a Bizottság megállapította, hogy mivel a szerző jogképessége a szerződés megkötésekor teljes mértékben korlátozott volt, nem biztosított számára semmilyen lehetőséget, támogatást vagy szükséges feltételeket ahhoz, hogy pénzügyi ügyekben gyakorolja jogait (a nézetek 11.7.pontja).

A Bizottság következtetései: a gyámhatóság döntése, amely lehetővé teszi a szerző gyámja számára, hogy életbiztosítási szerződést kössön a szerző nevében, anélkül, hogy jelentős erőfeszítéseket tenne akaratának vagy preferenciáinak meghatározására, vagy akaratának és preferenciáinak "legjobb értelmezésére", megsértette az Egyezmény 3., 4. és 5. bekezdésében előírt jogait 12. cikk.

 

 

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.