Noong Marso 8, 2023, ang kaso ay nanalo sa UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women.

Заголовок: Noong Marso 8, 2023, ang kaso ay nanalo sa UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Сведения: 2024-04-13 13:20:01

Ang kaso ni Natalia M. Alonso at iba pa v. Ang Pilipinas. Mga opinyon ng Committee on the Elimination of Discrimination against Women na may petsang Marso 8, 2023. Mensahe Blg.

Noong 2020, ang may-akda ng komunikasyon ay tinulungan sa paghahanda ng isang reklamo. Ang reklamo ay kalaunan ay ipinahayag sa Pilipinas.

Tulad ng nakikita mula sa teksto ng mga opinyon, ang mga may-akda ng komunikasyon ay 24 na mamamayang Pilipino na miyembro ng non-profit na organisasyon na "Malaya Lolas" ("Free Grandmothers"), na nilikha upang magbigay ng suporta sa mga kababaihan na sekswal na inalipin ng mga sundalo ng Imperial Japanese Army sa Pilipinas noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. sinabi ng mga may-akda na ang partido ng estado ay lumalabag sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng mga artikulo 1, 2 "B" at "C" at 6 ng konbensiyon (parapo 1.1 ng mga opinyon).

Mga Legal na posisyon ng Komite: ang legal na proteksyon ay dapat na sapat, epektibo, mabilis, malakihan at katimbang sa kalubhaan ng pinsalang dulot. Nakasalalay sa mga pangyayari, dapat isama ang mga remedyo: pagbabayad (pagpapanumbalik ng mga karapatan), kabayaran (sa anyo ng pera, kalakal o serbisyo) at rehabilitasyon (pagkakaloob ng tulong medikal at sikolohikal at iba pang mga serbisyong panlipunan). Ang paraan ng kabayaran para sa pinsala sa sibil at mga hakbang ng parusang kriminal ay hindi maaaring kapwa eksklusibo (talata 9.3 ng opinyon).

Ang mga partido ng estado ay obligado na magbigay ng kabayaran sa mga biktima ng labis na pagpapahirap mula sa isang pamamaraan at substantive point of view. Upang sumunod sa kanilang mga obligasyon sa pamamaraan, ang mga partido ng estado ay dapat magpatupad ng batas at magtatag ng mga mekanismo ng reklamo at matiyak na ang mga naturang mekanismo at katawan ay epektibo at naa-access sa lahat ng mga biktima. Dahil ang mga kahihinatnan ng paggamit ng pagpapahirap ay pangmatagalan, ang aplikasyon ng mga batas sa limitasyon ay dapat iwasan, dahil pinagkaitan nila ang mga biktima ng kanilang nararapat na kabayaran, kabayaran at rehabilitasyon. Isinasaalang-alang ng Komite sa pag-aalis ng diskriminasyon laban sa kababaihan na ang kabayaran (kabilang ang pagbabayad, kabayaran at rehabilitasyon) ay dapat masakop ang kabuuan ng pinsala na dulot ng biktima at isama ang mga hakbang na may kakayahang tiyakin na ang mga paglabag ay hindi maaaring ulitin, isinasaalang-alang ang mga pangyayari ng bawat kaso (talata 9.4 ng mga opinyon).

Ang pagtatasa ng Komite sa mga tunay na kalagayan ng kaso: napansin nito ang pahayag ng mga may-akda na sila ay sumailalim sa patuloy na diskriminasyon ng partido ng estado na lumalabag sa kanilang mga karapatan sa ilalim ng konbensiyon. Sinabi ng komite na ang pangunahing katawan ng pamahalaan ng Pilipinas na sinisingil sa pagsubaybay sa pagsunod sa mga internasyonal na obligasyon na may kaugnayan sa kababaihan, ang Philippine Commission on Women ' s Affairs, ay hindi natugunan ang institusyonal na sistema ng sekswal na pang-aalipin na umiiral sa panahon ng digmaan, ang mga kahihinatnan ng pagkakaroon nito para sa mga biktima/biktima Binigyang diin niya na kasabay nito, ang mga beterano ng Digmaang Pilipino, na kung saan ang mga kalalakihan ay namamayani, ay nasiyahan sa espesyal at marangal na paggamot na pinahintulutan ng estado, kabilang ang mga benepisyo para sa edukasyon at pangangalagang medikal, mga pagbabayad na may kaugnayan sa katandaan, kapansanan at kamatayan, pati na rin ang mga benepisyo sa libing. Isinasaalang-alang ng Komite ang pag-angkin ng mga may-akda na ang kakulangan ng parehong kagalang-galang na paggamot, pagkilala, benepisyo o serbisyo o anumang uri ng suporta para sa mga aplikante ay diskriminasyon (talata 9.2 ng mga opinyon).

Tungkol sa mga paratang ng mga may-akda na ang pagkabigo ng partido ng estado na ibigay ang mga ito bilang mga sibilyan - sa mga biktima ng armadong salungatan at mga biktima ng sistema ng sekswal na pang-aalipin sa panahon ng digmaan, sapat na suporta sa lipunan, reparasyon, benepisyo at pagkilala na naaayon sa pinsalang dinanas nila, ay isang paglabag sa mga artikulo 1 at 2 ng Convention, tinukoy ng Komite ang talata 19 ng pangkalahatang rekomendasyon nito blg. Nakasalalay sa mga pangyayari, ang mga remedyo ay dapat magsama ng pagbabayad (pagpapanumbalik ng mga karapatan), kabayaran (sa anyo ng pera, kalakal o serbisyo) at rehabilitasyon (pagkakaloob ng tulong medikal at sikolohikal at iba pang mga serbisyong panlipunan). Ang paraan ng kabayaran para sa pinsala sa sibil at mga hakbang ng parusang kriminal ay hindi maaaring kapwa eksklusibo (talata 9.3 ng opinyon).

Isinasaalang-alang ang matinding kalubhaan ng mga kilos ng karahasang batay sa kasarian kung saan napailalim ang mga may-akda, at ang kanilang karapatang hindi mapailalim sa patuloy na diskriminasyon at karapatang ibalik, kabayaran at rehabilitasyon, pati na rin isinasaalang-alang ang kawalan ng anumang posibilidad upang matiyak na ang kanilang mga karapatan ay iginagalang sa buong sukat, napagpasyahan ng komite na nilabag ng partido ng estado ang mga obligasyon nito sa ilalim ng kombensiyon (talata 9.5 ng mga opinyon).

Ang mga konklusyon ng Komite: ang partido ng estado ay nabigo na sumunod sa mga obligasyon nito at sa gayon ay nilabag ang mga karapatan ng mga may-akda sa ilalim ng mga artikulo 1 at 2 ng Convention (talata 10 ng mga opinyon).

 

 

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.