Το ΕΔΑΔ διαπίστωσε παραβίαση των όρων του άρθρου 8 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Заголовок: Το ΕΔΑΔ διαπίστωσε παραβίαση των όρων του άρθρου 8 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπ Сведения: 2018-09-21 13:15:23

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 13ης Οκτωβρίου 2016 στην υπόθεση B.A.C. (B.A.C.) κατά Ελλάδας (καταγγελία αριθ. 11981/15).

Το 2015, ο αιτών επικουρήθηκε κατά την προετοιμασία της καταγγελίας. Στη συνέχεια, η καταγγελία κοινοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξετάστηκε επιτυχώς μια καταγγελία για την αποφυγή εξουσιοδοτημένου προσώπου από τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση ασύλου του αιτούντος. Στην περίπτωση αυτή υπήρξε παραβίαση των όρων του άρθρου 8 της Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

 

Επί της περιπτώσεως


Ο αιτητής είναι Τούρκος πολίτης και φιλοκουρδικός μαχητής. Μετά την κράτηση και την κατηγορία στην Τουρκία για υπονόμευση της συνταγματικής τάξης του κράτους, έφυγε στην Ελλάδα και ζήτησε άσυλο εκεί το 2002. Το αίτημά του απορρίφθηκε απλοποιημένα από το διοικητικό όργανο πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Ο αιτητής υπέβαλε διοικητική καταγγελία στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, ο Υπουργός αποφάσισε εντός 90 ημερών από την παραλαβή των συμπερασμάτων της συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα ασύλου. Το 2003, η Επιτροπή αμφισβήτησε τον αιτούντα και εξέφρασε την άποψή του υπέρ της αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα (τα έγγραφα που υποβάλλονται για την υποστήριξη αυτών των καταγγελιών για βασανιστήρια). Ωστόσο, δεν υπήρξε σαφής αντίδραση στην καταγγελία του αιτούντος.

Η Τουρκία υπέβαλε αίτηση έκδοσης του αιτούντος. Το 2013, τα δικαστήρια απέρριψαν το αίτημα με βάση την απειλή κακομεταχείρισης και τον ασαφή και αφηρημένο χαρακτήρα του φερόμενου εγκλήματος.

Από το 2003, ο αιτών κατοικεί στην Αθήνα, παρακολουθείται από την αστυνομία κάθε έξι μήνες για να ενημερώσει την κάρτα του αιτούντος άσυλο. Την ίδια χρονιά, η σύζυγός του ήρθε σε αυτόν, αλλά η παραμονή του ήταν νομιμοποιημένη μόνο το 2008, όταν συνήψε σύμβαση εργασίας.


ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ


Όσον αφορά τη συμμόρφωση με το άρθρο 8 της Σύμβασης. Το πρόβλημα που ανακύπτει στην παρούσα υπόθεση δεν συνδέεται με τις εντολές απέλασης ή απέλασης, και με ασταθή και αβέβαιο περιστάσεις του αιτούντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας του, η οποία δεν είχε λάβει απάντηση για περισσότερα από 12 χρόνια, απόρριψη της αίτησής του για άσυλο. Στο πλαίσιο αυτό, η αβεβαιότητα της προσφεύγουσας σχετικά με την κατάσταση του πήρε μια εντελώς διαφορετική διάσταση σε σχέση με τον αιτούντα άσυλο, που περιμένουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα η έκβαση της δίκης σχετικά με την εφαρμογή του. Πρέπει να σημειωθούν διάφορες πτυχές αυτών των ασταθών περιστάσεων:

- κατά τη διαδικασία αναμονής της απόφασης, ο αιτών εργάστηκε χωρίς άδεια εργασίας. Αν και οι αιτούντες άσυλο που επιθυμούν να αποκτήσουν μια τέτοια άδεια, υποβλήθηκαν σε περιοριστικούς όρους: πρέπει να έχουν, μεταξύ άλλων, να αποδείξει ότι το έργο ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος ή σε έναν συγκεκριμένο τομέα δεν ενδιαφέρονται για άνεργους πολίτες, οι πολίτες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, έχει αποκτήσει το καθεστώς του πρόσφυγα, και εκτός από αυτό νομικά εμπόδια προκύπτουν πρακτικές δυσκολίες που συνδέονται με την οικονομική κρίση και τον υψηλό αριθμό των ανέργων που αναζητούν εργασία?

- ως κάτοχος της κάρτας του αιτούντος άσυλο, ο αιτών δεν μπορούσε να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό ούτε να αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου·

- Τα παραπάνω ήταν προαπαιτούμενο για την υλοποίηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή ακόμη και για την απόκτηση άδειας οδήγησης ή εισαγωγής στο πανεπιστήμιο.

- Όσον αφορά την ιδιωτική ζωή της προσφεύγουσας, δεν είναι δυνατό ή νόμιμης διαμονής με τη σύζυγό του μέχρι το 2008 με τον ίδιο, όταν πήρε την άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και όχι δυνάμει των διατάξεων που διέπουν την οικογενειακή επανένωση.

Θα πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η αποφυγή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης σχετικά με την απόφαση για το αίτημα ασύλου του αιτητή ήταν αδικαιολόγητη και δεν έδωσε την εξήγηση για την κατάσταση αυτή, η οποία διήρκεσε περισσότερο από 12 χρόνια, παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να παρέχει στον αιτούντα άσυλο, και Επίσης, απέρριψαν το αίτημα των τουρκικών αρχών για την έκδοσή του.

Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται με τη θετική υποχρέωσή τους να παρέχουν αποτελεσματικές και προσιτές διαδικασίες για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή εις βάρος των αποτελεσματικών κανόνων που εγγυώνται την αίτηση της προσφεύγουσας για άσυλο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να παραμένει σε κατάσταση αβεβαιότητας για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.


ΑΠΟΦΑΣΗ


Η παραβίαση των απαιτήσεων του άρθρου 8 της Σύμβασης (ομόφωνα) διαπράχθηκε.

Δείτε αντίθετο παράδειγμα στην περίπτωση της άρνησης της άδειας διαμονής τους αιτούντες οι οποίοι διαμένουν παράνομα στη χώρα υποδοχής και προσπάθησε να θέσει τις τοπικές αρχές με τετελεσμένα γεγονότα της οικογενειακής ζωής: αναφέρεται στην απόφαση του τμήματος μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Jeunesse κατά των Κάτω Χωρών» (ευρωπαϊκή νομολογία (Jeunesse κατά Ολλανδίας) της 3ης Οκτωβρίου 2014, καταγγελία αριθ. 12738/10.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι υπήρξε παραβίαση των όρων του άρθρου 13 της Σύμβασης σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της Σύμβασης (ομόφωνα).

Άρθρο 3 της Σύμβασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 της Σύμβασης. Το Δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα των αρχών του κράτους εναγόμενο ότι η απόφαση του δικαστηρίου να αρνηθεί να εκδώσει ο αιτών αποτρέψει την επιστροφή του στην Τουρκία, διαπιστώνοντας ότι οι αποφάσεις αυτές δεν ακυρώνει την προσωρινή διοικητική απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για άσυλο και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει τον διεθνή προστασία.

Στη βάση αυτή, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αίτηση του αιτούντος άσυλο εξακολουθούν διαρκείας, σημειώνοντας ότι η καθοδήγηση σχετικά με αυτό μπορούν να βρεθούν στην αστυνομία αλληλογραφία. Λόγω του νομικού καθεστώτος του παρέμεινε ασαφές, ο προσφεύγων υποβλήθηκε στην απειλή της ξαφνικής απέλασης στην Τουρκία με την απουσία της δυνατότητας του αποτελεσματικού ελέγχου του αιτήματος ασύλου του, αν και υπήρξαν ενδείξεις σημαντικής απειλής για τη θεραπεία αντίθετη προς το άρθρο 3 της Σύμβασης σε αυτή τη χώρα.


ΑΠΟΦΑΣΗ


Σε περίπτωση θα είναι μια παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης σε περίπτωση επιστροφής του καταγγέλλοντος στην Τουρκία, ελλείψει ex nunc αξιολόγησης των ελληνικών αρχών της προσωπικής του κατάστασης, υπό το πρίσμα των κριτηρίων που ορίζονται στη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ομόφωνα).

Ex nunc (lat.) - από την τρέχουσα ώρα.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Κατά την εφαρμογή του άρθρου 41 της Σύμβασης. Το Δικαστήριο χορήγησε στην προσφεύγουσα 4 000 ευρώ για ηθική βλάβη.

Βλέπε επίσης R.U. v. Greece, απόφαση της 7ης Ιουνίου 2011, αίτηση αριθ. 2237/08.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.