Şahin Alpay Türkiye'ye karşı

Заголовок: Şahin Alpay Türkiye'ye karşı Сведения: 2023-06-29 08:13:58

Oleg Petukhov, +7-929-527-81-33, +7-921-234-45-78, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

20.03.2018 tarihli "Şahin Alpay (Şahin Alpay) Türkiye'ye karşı" davasıyla ilgili AİHM kararları (şikayet N 16538/17), "Mehmet Hasan Altan (Mehmet Hasan Altan) Türkiye'ye karşı" (şikayet N 13237/17)

Askeri darbenin başarısız girişimi davalara itiraz edildi, insan haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşmeye göre yükümlülüklere uyulmamasından geri çekilme haklı olarak kabul edildi. Müdahalelerin orantısallığı konusu, şikayetin esasa göre incelenmesiyle birlikte ele alınmıştır. Davada, insan hakları ve Temel Özgürlüklerin korunmasına İlişkin Sözleşmenin 10. maddesinin gerekliliklerinin ihlal edildiği kabul edilmiştir.

 

DAVANIN KOŞULLARI

 

21 Temmuz 2016 tarihinde Türk makamları, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, Sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen yükümlülüklere uymaktan geri çekilme hakkını kullandıklarını bildirdiler ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen askeri darbeye teşebbüs ve ülkeyi etkileyen terörist şiddetin neden olduğu "ulusun yaşamı tehdidine" cevap vermek amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini ve Sözleşmenin hangi maddelerine uymaktan doğrudan söz etmeden geri çekilmenin uygulanacağını belirttiler.

Hükümeti eleştirdikleri bilinen gazeteciler olarak, başvuranlar, anayasa makamlarını devirmeye çalışmaktan ve üye olmadan terör örgütü adına suç işledikleri için cezai sorumluluk oluşturan Türkiye Ceza Kanununun hükümlerine dayanarak gözaltına alınmış ve yargılanmışlardır. Başvuranların her biri, önceden gözaltının kaldırılmasını istemedikten sonra, bir başvuru sahibine karşı 16 ay ve diğerine karşı 14 ay süren anayasal bir şikayette bulundu.

Anayasa Mahkemesi, makaleleri veya televizyondaki performansları dışında herhangi bir somut gerekçe bulunmadığında, başvuranların gözaltına alınmasının ve gözaltına alınmasının hem Sözleşmenin 5. maddesinde yer alan haklar hem de Sözleşmenin 10. maddesinde garanti edilen haklar açısından anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir. Bununla birlikte, yardım mahkemeleri, Anayasa Mahkemesinin kendi yetkinliğinin bir parçası olmayan kanıtları değerlendirdiğini iddia ederek, başvuru sahiplerini gözaltına almayı reddetti.

 

HUKUK MESELELERİ

 

Sözleşmenin 15. maddesine uymakla ilgili olarak (genel yön). Avrupa Mahkemesi, i) Sözleşmenin 15. maddesinin 3. fıkrası tarafından belirlenen resmi gerekliliğin, yani Avrupa Konseyi Genel Sekreterini Sözleşmeden çekilmek üzere getirilen önlemleri ve bunların kabul edilme nedenlerini kapsamlı bir şekilde bilgilendirmenin onurlandırıldığını, ii) özellikle Anayasa Mahkemesi tarafından belirtildiği gibi, askeri darbeye teşebbüs, Sözleşmenin anlamında "ulusun yaşamını tehdit eden olağanüstü koşulların" varlığını ortaya koymuştur.

Uygulanan önlemlerin sadece bunun koşulların olağanüstü halinden kaynaklandığı ölçüde ve uluslararası hukuka göre diğer yükümlülüklere uygun olarak alınıp alınmadığı sorusuyla ilgili olarak, şikayetlerin esasa göre analiz edilmesinde değerlendirilmiştir.

Sözleşmenin 5. maddesinin 1. maddesine uymakla ilgili olarak. Birincisi, geleneksel mahkemelerin gözaltında tutulma kontrolü ve anayasal şikayetin bir parçası olarak yürütülen kontrollerin yasal temelleri farklı olsa bile, Anayasa Mahkemesinin davanın materyallerinde yer alan kanıtları incelemeden gözaltına alınmanın geçerliliğini gözden geçirebileceği tartışılamaz.

İkincisi, Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcı niteliği, gözaltı ile ilgili olarak tükenecek etkili bir çare sağladığına inanmayı mümkün kılan temellerden sadece bir tanesidir.

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi bir kişinin gözaltında tutulmasının Anayasaya aykırı olduğuna inanıyorsa, ilgili mahkemeler, yeni gerekçelerin veya kanıtların aksini gerektirdiği durumlar dışında, ilgili kişiyi gözaltından serbest bırakacak şekilde hareket etmelidir.

Bununla birlikte, bu durumda, davalı devletin mevzuatının, Türkiye makamları tarafından Avrupa Mahkemesine sunulandan farklı bir şekilde yorumlanması ve uygulanması yoluyla, bu bağlamda anayasal şikayetin etkinliğini ifade eden yardım mahkemeleri, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen, başvuru sahiplerinin gözaltından serbest bırakılmasını reddetmiştir. Ancak, böyle gerekçelerle aynı fikirde olamazsınız. Başka bir mahkemenin "nihai ve bağlayıcı" kararlar verme yetkisine sahip bir Anayasa Mahkemesinin yargı yetkisini sorgulaması, hukukun üstünlüğünün ve yasal kesinliğin temel ilkelerine aykırıdır.

Gözaltı nedeninin daha sonra değiştiğini gösteren herhangi bir kanıtın yokluğunda, Anayasa Mahkemesinin açık ve net olmayan kararlarının verilmesinden sonra başvuru sahiplerinin gözaltı sürelerinin devam etmesi, "yasaların öngördüğü şekilde" uygulanmadığı kabul edilemez.

Türkiye'nin Sözleşmeye göre yükümlülüklerinden geri çekilmesinin bağlamına gelince, başvuranların makul gerekçelerin bulunmaması nedeniyle gözaltına alınmasının yasadışı olarak tutulması, Sözleşmenin 15. maddesinin uygulanmasına neden olan koşulların olağanüstü halinden kaynaklandığının kapsamı dışındadır.

Avrupa Mahkemesi, Sözleşmenin 5. Maddesi tarafından garanti edilen hakların korunması için anayasal şikayetin etkinliğini gözden geçirme fırsatını saklı tuttuğunu ve bu amaçla Anayasa Mahkemesi kararlarının otoritesine ilişkin yargı uygulamalarını dikkate alacağını belirtmektedir.

 

KARAR

 

Davada, Sözleşmenin 5. maddesinin 1. maddesinin gerekliliklerinin ihlali kabul edilmiştir (biri için "karşı" olmak üzere altı oyla "evet" olarak kabul edilmiştir).

Sözleşmenin 5. maddesinin 4. maddesine uymakla ilgili olarak. Bu davada, başvuru sahipleri, tutukluluk halinin geçerliliğinin yetkili bir mahkemesi tarafından defalarca "acil" bir incelemeye ulaşabildiler. Bu koşullar altında, Avrupa Mahkemesi davanın Anayasa Mahkemesinde incelenmesinin daha uzun sürdüğünü kabul edebilir.

Bununla birlikte, 16 aylık süre normal zamanlarda gerekli olan değerlendirmenin "aciliyeti" ile tutarsız görünse bile, durum bu iki vakanın spesifik koşulları göz önüne alındığında temelden değişmektedir: birincisi, başvuranların anayasal şikayeti, askeri darbeye teşebbüs sonucu ortaya çıkan acil durum bağlamında yeni ve karmaşık sorular ortaya çıkarmıştır ve ikincisi, Anayasa Mahkemesinin olağanüstü hal ilanından sonra yaptığı çalışma miktarı, acil durum yaratmıştır.

Bununla birlikte, bu, Anayasa Mahkemesinin bu konuda tam bir eylem özgürlüğüne sahip olduğu anlamına gelmez: Sözleşmenin 19. maddesi uyarınca, Avrupa Adalet Divanı, diğer başvuru sahiplerinin, gözaltında tutulmalarının yasallığı ile ilgili anayasal şikayetlerini gözden geçirme süresine ilişkin olarak, diğer başvuru sahiplerinin şikayetlerine ilişkin en yüksek kontrol yetkilerini elinde bulundurmaktadır.

 

KARAR

 

Davada, Sözleşmenin 5. maddesinin 4. maddesinin gerekliliklerinin ihlal edilmesine izin verilmedi (oybirliğiyle kabul edildi).

Sözleşmenin 10. maddesine uymakla ilgili olarak. Müdahalenin öngörülebilirliği konusunda ciddi şüpheler olsa da, aşağıdaki bulgular Avrupa Adalet Divanı'nın konuyla ilgili bir karar vermesini engellemektedir.

Avrupa Mahkemesi, Türk yetkililerin askeri darbeye teşebbüs ettikten sonra karşılaştıkları zorlukları dikkate almaya hazırdır. Bununla birlikte, "ulusun hayatını tehdit eden olağanüstü koşullara" sahip olmak, demokratik bir toplumun tanımlanmasında merkezi olan özgür siyasi tartışmayı sınırlamak için bir bahane olmamalıdır. Amacı temel hakların güvence altına alınmasıyla (Anayasa Mahkemesi tarafından vurgulandığı gibi) normal düzene geri dönmeyi amaçlayan yasal bir rejim olan acil bir durumda bile, ortaya konan önlemlerin tehdit altındaki demokratik düzenin korunmasına yönelik olması ve yetkililerin çoğulculuk, hoşgörü ve açıklık ruhu gibi demokratik toplumun değerlerini korumak için mümkün olan her şeyi yapmaları gerekiyordu.

Hükümetlere yönelik eleştirilerle yapılan konuşmalar ve ülkenin liderleri ve liderleri tarafından ulusal çıkarlara tehlike teşkil ettiği düşünülen bilgilerin yayınlanması, bir terör örgütüne üye olmak ya da ona yardım etmek, hükümeti devirmek ya da anayasal düzeni devirmek ya da terörizmi teşvik etmek gibi özellikle ağır suçlamalara yol açmamalıdır. Ve bu durumlarda bile, gözaltındaki hapis cezası sadece son çare olarak uygulanmalıdır.

Eleştirmenlerin gözaltına alınmasının genel olarak toplum üzerinde, gözaltında tutulan kişi daha sonra beraat etmiş olsa bile, devam edebilecek ifade özgürlüğünün kullanımı üzerinde caydırıcı bir etkisi vardır.

Son olarak, Türk makamlarının Sözleşmeye uygun yükümlülüklerinden geri çekilmesine ilişkin olarak, Sözleşmenin 5. maddesi için belirtilen sonuçlar Sözleşmenin 10. maddesi açısından da geçerlidir.

 

KARAR

 

Davada, Sözleşmenin 10. maddesinin gerekliliklerinin ihlali kabul edildi (birinde altı "evet" oyuyla kabul edildi - "karşı").

 

KARARLARIN UYGULANMASI

 

Sözleşmenin 46. maddesinin uygulanması sırasına göre. Davalı devlet yetkilileri, başvuranın Alpay'ı Sözleşmenin 5. maddesinin 1. maddesine aykırı olarak gözaltında tutmasının sona erdirilmesi için gerekli tüm önlemleri almalıdır. Bununla birlikte, Altan'ın başvuranına ilişkin böyle bir önlem alınamaz: bu başvuru sahibi o zamana kadar hüküm giymiş olduğu için, gözaltında tutulması Sözleşmenin 5. maddesinin 1. maddesinin "c" alt maddesinin değil, Sözleşmenin 5. maddesinin 1. maddesinin "a" alt maddesinin kapsamındadır.

 

TAZMİNAT

 

Sözleşmenin 41. maddesinin uygulanması sırasına göre. Avrupa Mahkemesi, başvuranların her birine ahlaki zarar için tazminat olarak 21.500 avro verdi.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.