Euroopan ihmisoikeustuomioistuin havaitsi, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 15 artiklan vaatimuksia rikottiin maan tuomioistuinten menettelyjen pitkittymisen osalta.

Заголовок: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin havaitsi, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn ylei Сведения: 2018-07-19 07:53:17

EHTY: n 27. kesäkuuta 2017 antama tuomio Satakunnan Markkinpersy Oy: n ja Satamedun Oy: n (Satakunnan Markkinaporssi Oy ja Satamedia Oy) tapauksesta Suomeen (valituksen nro 931/13).

Vuonna 2013 hakijaa avustettiin valituksen laatimisessa. Tämän jälkeen valitus toimitettiin Suomeen.

Tällöin kantajan valitus päätöksestä, jolla rajoitettiin verotietojen massan julkaisemista, tutkittiin onnistuneesti. Asia ei ole ristiriidassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 10 artiklan vaatimusten kanssa. Jos kyseessä olisi ollut rikottu 15 artiklan yleissopimuksen ihmisoikeuksista ja perusvapauksien kestosta vireillä kotimaan tuomioistuimissa.

 

ASIASUHTEET


Ensimmäinen hakijayhtiö Satakunnan Markkinpersi Oi julkaisi päiväkirjan, joka sisälsi tietoa veronmaksajien verotettavasta tulosta ja varoista. Nämä tiedot olivat julkisia lain (lain julkaisemista ja verotustietojen luottamuksellisuutta koskevan lain 5 §: n nojalla). Toinen yritys, kantaja "Satamedia Oi", tarjosi palveluja verotuksen alalla tietojen toimittamiseksi tekstiviestien kautta. Huhtikuussa 2003 oikeusasiamies tietosuojakomitean ehdotti neuvostolle tietosuojaa kieltää yrityksiä hakijoille verotuskohtelun datan siten ja siinä määrin, että he käyttivät vuonna 2002, ja siirto tietojen tekstiviestitoimintoon. Neuvoja Tietosuojavaltuutetun hylkäsi vetoomuksen sillä perusteella, että hakija, yhtiö toteutti journalistista toimintaa ja näin ollen oli oikeus poiketa annetun lain henkilötietoja. Asia saatettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka helmikuussa 2007 pyysi alustavasti, Court Euroopan unionin (jäljempänä - unionin tuomioistuin) tulkintaan liittyvät direktiivin 95/46 / EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittely ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus. Tuomiossaan 16. joulukuuta 2008 (Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan {Markkinapörssi} Oy ja Satamedia Oy, C73 / 07, asiassa 16. joulukuuta 2008). Unionin tuomioistuimen totesi, että toimia, jotka liittyvät tiedot asiakirjoihin, jotka ovat yleisön saatavilla kansallisen lainsäädännön, voidaan pitää "journalismi", jos sen tarkoituksena on julkinen tiedonvälitys, mielipiteiden tai ajatusten, riippumatta käytetystä menetelmästä ja niiden lisäykseen. Syyskuussa 2009 korkein hallinto-oikeus määräsi tietosuojalautakunnan kieltämään verotietojen käsittelyn tällä tavalla ja siinä määrin kuin hakijayritykset käyttivät vuonna 2002. Toteaa, että unionin tuomioistuimen totesi, että ratkaisevaa oli arvioida, onko julkaiseminen on osa julkista keskustelua tai pyrittiin yksinomaan täyttämään lukijoiden uteliaisuutta, korkein hallinto-oikeus katsoi, että julkaisemista kokonaisuudessaan pohjan kerättyjen tietojen määrää journalistisia tarkoituksia varten ja lähettämällä tekstiviesti tietoa -palvelua ei voitu pitää journalistisena toimintana.

Yleissopimuksen mukaisessa menettelyssä kantajayhtiöt valittivat erityisesti yleissopimuksen 10 artiklan rikkomisesta. Tuomiossaan 21. heinäkuuta 2015 tuomioistuin jaosto todennut, kuusi ääntä "eli" yksi - "vastaan", että kun kyseessä on 10 artiklan yleissopimuksen ollut rikottu. Joulukuun 14. päivänä 2015 asia siirrettiin käsiteltäväksi suurelle jaostolle hakijoiden pyynnöstä.


LAINSÄÄDÄNTÖÄ

a) Alustava kysymys siitä, oliko verovelvollisille kilpailevaa yksityisyyden suojaa yleissopimuksen 8 artiklan mukaisesti. Se, että tiedot olivat jo julkisesti saatavilla, ei kumonnut tarvetta suojella yleissopimuksen 8 artiklaa. Jos oli kokoelma tietoja tietyn henkilön, käsittelyä tai henkilötietojen käyttöä ja julkaisemalla asiaa olennaisella tavalla tai aste sitä, mikä on yleensä ennustettavissa, on huomioita yksityisyyttä. Käsiteltävänä olevassa asiassa, kerätyt tiedot, käsitellään ja julkaistaan ​​yritysten hakijan sanomalehti paljastaa yksityiskohtia koskevat verotettavaa ansio- ja pääomatulo ja verotuksellisen nettovarallisuuden ja selvästi vaikuttaa yksityisyyden kiinnostuneille henkilöille, vaikka mukaan Suomen lainsäädännön tiedot voivat olla yleisön saatavilla.

b) Onko kyseessä ollut häiriö, onko häiriö lakisääteinen, ja onko se pyrkineet oikeutettuun tavoitteeseen. Päätös kieltää verotietoja suojelua neuvoston tietojen arveluttavaa, koska pysytettiin kotimaisissa tuomioistuimissa johti puuttumista oikealla hakijayritykset levittää tietoa, kuten 10 artiklassa taattua yleissopimuksen. Häiriön lakisääteistä sanamuoto johtuu lainsäädännön luonteesta ja rajat journalistisen lähtevät lakeja tuoma yhtiön hakijan, sovellettu melko ennustettavalla tavalla kun tulkitaan KHO: unionin tuomioistuin, ja kuten alan ammattilaiset media, hakijan täytyy täyttää seuraavat ehdot olivat tietoisia siitä, että massiivista tiedonkeruuta ja massanjakelua ei voida pitää tietojenkäsittelynä "yksinomaan" ja häiriöllä pyrittiin lailliseen tavoitteeseen suojella muiden mainetta tai oikeuksia.

c) Demokraattisen yhteiskunnan tarve. Tuomioistuin on tutkinut perusteet, jotka se on muotoillut aiemmassa oikeuskäytännössä olevan merkitystä tasapainottamisessa kilpailevia oikeuksia yksityiselämän kunnioitukseen artiklan mukaisesti yleissopimuksen 8, ja sananvapauteen 10 artiklan mukaisesti yleissopimuksen.

i) Osallistuminen keskusteluun yhteistä etua koskevasta kysymyksestä. Perustelu lainsäädäntöpolitiikkaa Suomessa tarjoten saatavuuden julkista taloutta koskevien tietojen on tarve tarjota mahdollisuuksia julkisen toiminnan valvomiseksi viranomaisten. Kuitenkin yleisen saatavuuden verotietoja mukaisesti selkeät säännöt ja menettelyt ja yleistä avoimuutta Suomen verojärjestelmän ei tarkoita, että sinänsä kiistanalainen julkaisun osallistuneet keskusteluun aiheesta, yleistä etua. Ottaen huomioon julkaisun kokonaisuutena ja osana Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen sekä korkeimman hallinto-oikeuden ei ole vakuuttunut siitä, että julkaiseminen verotustietojen yritysten hakijan siten ja siinä määrin (alkuperäiset tiedot on julkaistu massiivinen luetteloita, lähes sananmukaisesti) osallistui yleiseen keskusteluun tai jopa sen päätavoitteena oli tämä.

ii) Julkaisemisen kohde. Julkaisu vaikutti noin 1 200 000 yksilöön. Kaikki ne ovat veronmaksajia, mutta hyvin harvat ovat olleet omistajat korkean nettotuloista, julkisuuden henkilöt ja tunnetut henkilöt tarkoitettu tuomioistuimen ennakkotapaukset. Suurin osa henkilöistä, joiden tiedot oli listattu sanomalehdessä, kuului matalapalkkaisiin ryhmiin.

iii) Tietojen hankkimismenetelmä ja sen luotettavuus. Julkaistujen tietojen luotettavuutta ei koskaan kiistetty, eikä tietoja saatu laittomasti. Oli kuitenkin selvää, että yritykset, joihin hakija jotka ovat peruneet pyyntönsä tietoja Valtion verotus vaan palkkasi ihmisiä keräämään verotietoja manuaalisesti paikallisille veroviranomaisille, jumissa ohitus tavanomaisten kanavien politiikan ja vastaavasti valvontaa ja tasapainoa perustettu Suomen viranomaisten säännellä pääsyä ja levittämistä.

iv) julkaisun sisältö, muoto ja seuraukset. Huolimatta siitä, että toimittajat voivat valita vapaasti valita, mitä uutislähteitä numerot soveltamisalaan kuuluvien niiden huomiota ja miten ne toimivat, tämä vapaus liittyy velvollisuuksia. Vaikka pidetään verotietoja, kun on kyse niiden oli Suomessa yleisölle, ne voidaan ainoastaan ​​saatu verotoimistot, ja niiden tuotanto johtui ehdoin. Journalistit voisivat vastaanottaa verotietoja digitaalisessa muodossa, mutta vain tietyn määrän tietoja voitaisiin valita. Toimittajien on ilmoitettava, että tietoja pyydetään journalistisiin tarkoituksiin ja että niitä ei julkaista luettelona. Vaikka tiedot kansalaisista olivat julkisesti saatavilla, erityiset säännöt ja takuut sääntelivät pääsyä siihen. Vuodesta näkökulmasta Euroopan tuomioistuimen että asiaa koskevat tiedot ovat käytettävissä yleisölle kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ei välttämättä tarkoita, että ne voidaan julkaista ilman rajoituksia. Tietojen julkaiseminen sanomalehti ja edelleen levittäminen näiden tietojen avulla SMS-palvelu tarkoittaa tapaa saavutettavuus, jotka oli tarkoitus lainsäätäjä. Takaukset Suomen lainsäädännössä on säädetty juuri saatavuutta henkilötietojen verotietoja, luonne ja tarkoitus tietosuojalainsäädäntö ja niihin liittyvät poikkeamat toimittajia. Tällaisessa tilanteessa viranomaisten vastaajahallituksella nauttinut suuri harkintavalta päättää, miten saavutetaan oikea tasapaino oikeuksien artiklassa säädettyjä 8 ja 10 yleissopimuksen. Verrattaessa näitä oikeuksia tuomioistuimissa Suomessa pyrki tasapainoon sananvapautta ja oikeutta yksityisyyteen kirjattu tietosuojalainsäädäntöä. Hakeminen poikkeaa lain vaatimuksia, asetuksen 2 (5) koskevan lain henkilötietoja, ja testi yleishyödyllisten kiisteltyä oikeusviranomaisten toimia, erityisesti korkein hallinto-oikeus, analysoi johtuvat yleissopimuksen oikeuskäytäntö ja oikeuskäytännön unionin tuomioistuimen ja huolellisesti sovellettu oikeuskäytännössä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen nyt esillä olevan asian tosiseikoihin.

v) rangaistus. Yritykset-kantajia ole kiellettyä julkaista verotuksellisia tietoja tai jatkaa julkaisemista sanomalehden sillä ehdolla, että he tekevät sen tavalla, joka vastaa Suomen ja EU: n sääntöjen tietosuojaa ja tiedonsaannin. Se, että käytännössä asetetut rajoitukset informaation määrä julkistetaan, voisi osana liiketoimintaansa vähemmän kannattavaa, ei ollut täytäntöönpanokelpoinen sellaisenaan tarkoitettuna tuomioistuimen ennakkotapaukset.

Tämän seurauksena toimivaltaisten viranomaisten vastaajahallituksella, ja erityisesti korkein hallinto-oikeus antoi asianmukaista huomiota periaatteisiin ja vahvistettuja kriteerejä yhteisöjen tuomioistuimen käytäntö, jotta tasapaino oikeus yksityisyyteen ja oikeus sananvapauteen. Korkeimman hallinto-oikeus on antanut asianmukaista huomiota, että se tehdään, että julkaiseminen verotietoja kuvattua menetelmää ja kuvattuja mittakaava ei helpottanut keskusteluja yhteisesti kiinnostavista asioista, ja että kantajat eivät väitettä, jonka tämä tehtiin ainoastaan ​​journalistisia tarkoituksia tarkoitettua kotimaista ja eurooppalaista lainsäädäntöä. Näin ollen ne syyt, joiden Suomen tuomioistuimet perustaneet löydökset olivat asianmukaisia ​​ja riittäviä osoittamaan, että puuttuminen valittivat oli "välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa", ja että viranomaiset vastaajavaltion toimineen harkintansa määritettäessä oikeudenmukainen tasapaino kilpailevien etujen, tässä tapauksessa.


PÄÄTÖS


Kun kyseessä ollut rikottu 10 artiklaa yleissopimuksen (hyväksyttiin äänin 15 puolesta "for" kaksi - "vastaan").

Myös suuren jaoston tuomio päätti äänin 15 puolesta "for" kaksi - "vastaan", että tapaus oli rikottu 6 artiklan 1 § Yleissopimuksen osalta pituus vireillä kotimaan tuomioistuimissa.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.