IL-KEDB sabet ksur tar-rekwiżiti tal-artikolu 34, paragrafu 1 tal-artikolu 5 Tal-Konvenzjoni Għall-Protezzjoni Tad-Drittijiet Tal-Bniedem u Tal-Libertajiet Fundamentali.

Заголовок: IL-KEDB sabet ksur tar-rekwiżiti tal-artikolu 34, paragrafu 1 tal-artikolu 5 Tal-Konvenzjoni Għall-Protezzjo Сведения: 2021-12-09 05:50:54

IS-sentenza TAL-QEDB tal-11 Ta'Marzu 2021 fil-kawża "Feilazoo (Feilazoo) v. Malta" (ilment nru 6865/19).

Fl-2019, ir-rikorrenti kienet megħjuna fit-tħejjija tal-ilment. Wara, L-ilment ġie kkomunikat Lil Malta.

Fil-każ, ilment ġie kkunsidrat b'suċċess għal indħil fil-korrispondenza bejn ir-rikorrent U L-Qorti Ewropea Tad-Drittijiet Tal-bniedem u rappreżentanza ineffettiva Tal-interessi tar-rikorrent matul il-proċeduri Fil-Qorti ewropea fil-qafas tal-għoti ta'assistenza legali bla ħlas. Il-każ kien jinvolvi ksur Tar-rekwiżiti tal-artikolu 34, paragrafu 1 tal-artikolu 5 Tal-Konvenzjoni Għall-Protezzjoni Tad-Drittijiet Tal-Bniedem u Tal-Libertajiet Fundamentali.

 

IĊ-ĊIRKOSTANZI TAL-KAŻ

 

L-applikant, ċittadin Niġerjan, tpoġġa f'ċentru tal-immigrazzjoni li kien qed jistenna d-deportazzjoni. Detenzjoni tiegħu dam madwar 14-il xahar.

Ir-rikorrenti lmentat, b'mod partikolari, dwar il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni tiegħu. Fir-rigward tal-proċedura quddiem Il-Qorti ewropea, huwa sostna li huwa ma kienx f'pożizzjoni li jikkorrispondi Mal-qorti ewropea mingħajr l-intervent tal-amministrazzjoni tal-istituzzjoni korrettiva u li huwa kien inċaħad l-aċċess għal materjali intiżi li jissostanzjaw l-ilment tiegħu.

 

KWISTJONIJIET LEGALI

 

Mal-artikolu 3 Tal-Konvenzjoni (kundizzjonijiet ta'detenzjoni). Il-Qorti tal-ġustizzja kienet milquta b'mod partikolari mill-fatt li r-rikorrent kien jinżamm waħdu f'kontejner għal kważi 75 jum mingħajr aċċess għal dawl naturali jew arja friska u li matul l-ewwel 40 jum ma kellu ebda lok li jeżerċita. Barra minn hekk, matul dan il-perjodu, b'mod partikolari l-ewwel 40 jum, l-applikant fil-fatt kien waħdu. L-applikant tqiegħed għalih waħdu fuq talba tiegħu sabiex jiżgura l-protezzjoni tiegħu stess. Madankollu, l-ħruxija u t-tul ta'żmien tal-miżura li ttieħdet, jiġifieri l-fatt li għal mill-inqas 40 ġurnata l-applikant prattikament ma kellu l-ebda kuntatt ma'ħadd, deher eċċessiv fiċ-ċirkostanzi tal-każ. Mid-dehra, l-awtoritajiet ma ħadu l-ebda miżura sabiex jiżguraw li l-kundizzjoni fiżika u psikoloġika tar-rikorrent ippermettielu jibqa'waħdu. Barra minn hekk, ma dehrux li qiesu xi alternattivi oħra għall-iżolament fiċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ.

Barra minn hekk, wara l-perjodu speċifikat, l-applikant ġie trasferit għal bini residenzjali ieħor fejn il-wasliet il-ġodda (dawk li jfittxu ażil) kienu kwarantina minħabba l-epidemija KOVID-19. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni li l-applikant kellu bżonn kwarantina bħal din, speċjalment wara perjodu ta'iżolament li dam kważi seba'ġimgħat. Għalhekk, it-tqegħid tiegħu għal diversi ġimgħat flimkien ma'persuni oħra li jistgħu jkunu ta'periklu għal saħħtu, fin-nuqqas ta'kwalunkwe kunsiderazzjoni rilevanti f'dan ir-rigward, ma setax jitqies li jissodisfa l-ħtiġijiet bażiċi sanitarji.

 

RIŻOLUZZJONI

 

Kien hemm ksur tal-artikolu 3 Tal-Konvenzjoni fil-każ (adottat b'mod unanimu).

Dwar l-osservanza tal-artikolu 34 Tal-Konvenzjoni.

(a) Korrispondenza Mal-Qorti ewropea. L-awtoritajiet ma pprovdewx lir-rikorrent iċ-ċans jikseb kopji ta'dokumenti li kienu neċessarji sabiex jissostanzja l-ilment tiegħu, u ma ngħatatx trattament kunfidenzjali tal-korrispondenza tiegħu fil-kawża quddiem Il-Qorti ewropea. L-informazzjoni dwar proċedimenti li jkunu għaddejjin Fil-Qorti Ewropea, trażmessi b'mod miftuħ permezz ta'partijiet terzi li kontrihom jistgħu jiġu ppreżentati lmenti bħal dawn, tista'toħloq riskju ta'tpattija. F'dan ir - rigward, għalkemm il-Leġiżlazzjoni Maltija kienet tippermetti li jitressqu lmenti fil-livell domestiku b'mod kunfidenzjali, din il-garanzija ma dehritx li tapplika għal ilmenti u għal komunikazzjoni sussegwenti ma'korpi internazzjonali.

Fiċ-ċirkostanzi tal-każ preżenti, il-ksur li sar mill-Awtoritajiet Maltin kien ta'ndħil inġustifikat fid-dritt ta'l-applikant li jagħmel ilment individwali.

(b) Rappreżentanza ta'interessi fl-għoti ta'assistenza legali mingħajr ħlas. Il-Qorti ewropea qieset il-każistika tagħha Dwar L-Artikolu 6 Tal-Konvenzjoni: meta tissodisfa l-obbligu li tipprovdi assistenza legali bla ħlas lill-partijiet fi proċedimenti ċivili, l-awtoritajiet iridu jeżerċitaw diliġenza biex jiżguraw li dawn il-persuni jeżerċitaw b'mod ġenwin u effettiv id-drittijiet tagħhom iggarantiti Mill-Artikolu 6 Tal-Konvenzjoni (Ara: Is-Sentenza Tal-Qorti ewropea fil-kawża "Il-Polonja" tat-22 ta'Marzu 2007, l-ilment Nru 59519/00; Sentenza Tal-Qorti ewropea fil-każ "Sialkowska v. Il-Polonja" (Sialkowska v. Il-Polonja) tat-22 Ta'Marzu 2007, ilment Nru 8932/05; Sentenza Tal-Qorti Ewropea fil-każ "Bakowska v. Il-Polonja" (B Lorkowska v. Il-Polonja) tat-12 ta'jannar 2010, ilment Nru 33539/02.).

F'dan il-każ, wara li nnotifika lill-awtoritajiet Maltin dwar numru ta'lmenti, l-applikant kellu bżonn avukat għall-finijiet tal-proċedimenti Quddiem Il-Qorti ewropea. F'dan l-istadju, l-applikant ġie pprovdut b'assistenza legali bla ħlas u l-qrati domestiċi ħatru avukat lokali. Madankollu, dan ma kienx biżżejjed biex "b'mod speċifiku u effettiv" jipproteġi d-dritt tal-applikant li jressaq ilment individwali. Il-Qorti ewropea tat bidu għall-kwistjoni tal-kwalita'tar-rakkomandazzjonijiet mogħtija lill-applikant, jew jekk saritx pressjoni fuqu sabiex jirtira l-ilment tiegħu. Ir-rappreżentant lokali tal-applikant ma żammx komunikazzjoni kunfidenzjali regolari mal-prinċipal tiegħu u rrifjuta l-ħatra tiegħu mingħajr ma nnotifika lill-applikant (U/Jew Lill-Qorti ewropea) u mingħajr ma kiseb il-kanċellazzjoni tal-ħatra tiegħu mill-qrati domestiċi. Konsegwentement, kuntrarjament għall-funzjonijiet tagħha, hija ma ressqitx, fuq talba, argumenti f'isem ir-rikorrenti li setgħu kkawżaw dannu irreparabbli għall-każ tar-rikorrent. L-awtoritajiet Maltin ġew infurmati b'dan, iżda l-awtoritajiet Tal-Istat ma ħadu l-ebda miżura biex itejbu s-sitwazzjoni.

L-iżvilupp tas-sitwazzjoni qanqal Lill-President Tal-Kamra Tal-Qorti ewropea biex jieħu miżuri xierqa biex jipproteġi d-dritt tar-rikorrent li jressaq ilment individwali. Madankollu, l-azzjonijiet tar-rappreżentant legali u n-nuqqas ta'kull azzjoni min-naħa tal-Awtoritajiet Tal-Istat wasslu għal dewmien fil-proċedura Quddiem Il-Qorti ewropea, minkejja l-fatt li l-kawża ġiet ikkunsidrata bħala prijoritarja. F'dawn iċ-ċirkustanzi, dawn in-nuqqasijiet wasslu għal rappreżentazzjoni ineffettiva f'ċirkustanzi speċjali, li skont Il-Konvenzjoni kienu responsabbli għalihom l-awtoritajiet.

L-applikant fittex b'mod persistenti l-kunsiderazzjoni tal-każ tiegħu u kkuntattja lill-awtoritajiet rilevanti biex jikseb informazzjoni rilevanti jew biex iressaq ilmenti addizzjonali, iżda għalxejn. Fin-nuqqas ta'kwalunkwe persuna ta'kuntatt, huwa informa Lill-Qorti ewropea bis-sitwazzjoni. Konsegwentement,huwa wera l-diliġenza meħtieġa, fedelment monitoraġġ tal-progress tal-każ tiegħu u jippruvaw iżommu kuntatt effettiv mar-rappreżentanti maħtura, minkejja d-diffikultajiet huwa jiffaċċjaw waqt li jkunu fil-kustodja.

Fid-dawl ta'dak li ntqal hawn fuq, l-applikant sab ruħu f'sitwazzjoni li fiha t-tentattivi tiegħu li jeżerċita d-dritt li jressaq ilment individwali Quddiem Il-Qorti Ewropea bl-għajnuna ta'rappreżentant maħtur fil-qafas tal-mekkaniżmu nazzjonali għall-għoti ta'assistenza legali bla ħlas fallew minħabba ostakoli mill-awtoritajiet Maltin.

 

RIŻOLUZZJONI

 

Kien hemm ksur tal-artikolu 34 Tal-Konvenzjoni fil-każ (adottat b'mod unanimu).

Il-Qorti ewropea ddeċidiet unanimament ukoll li kien hemm ksur Tal-Artikolu 5 (1) Tal-Konvenzjoni, peress li r-raġunijiet għad-detenzjoni tar-rikorrent (il-miżuri meħuda għad-deportazzjoni tiegħu) ma kinux validi matul il-perijodu kollu ta'deportazzjoni tiegħu u, għaldaqstant, id-detenzjoni tiegħu kienet illegali.

 

KUMPENS

 

Fl-applikazzjoni Tal-artikolu 41 Tal-Konvenzjoni. Il-Qorti ewropea tat lir-rikorrent kumpens ta'eur 25,000 għad-dannu morali, u ċaħdet it-talba għal kumpens għad-dannu materjali.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.