ETPC ujawniło naruszenie wymogów ust. 1 pkt 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i Podstawowych Wolności.

Заголовок: ETPC ujawniło naruszenie wymogów ust. 1 pkt 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i Podstawowych Wolności. Сведения: 2021-07-02 09:19:07

Wyrok ETPC z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie "ZWiK przeciwko Polsce (Cwik v.Poland)" (skarga n 31454/10).

W 2010 r. skarżący otrzymał pomoc w przygotowaniu skargi. Skarga została następnie przekazana Polsce.

W sprawie z powodzeniem rozpatrzono skargę na dołączenie do sprawy dowodów uzyskanych w wyniku znęcania się nad osobą trzecią przez osoby prywatne, bez udziału lub milczącej zgody przedstawicieli władz publicznych. W sprawie doszło do naruszenia wymogów ust. 1 pkt 6 Konwencji.

 

OKOLICZNOŚCI SPRAWY

 

Podczas rozprawy sądowej w sprawie karnej przeciwko skarżącemu w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa narkotykowego do sprawy dołączono dowody uzyskane w wyniku znęcania się nad osobą trzecią, K. G., przez osoby prywatne.

 

ZAGADNIENIA PRAWA

 

W sprawie przestrzegania ust. 1 pkt 6 Konwencji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wcześniej rozpatrywanych przez niego sprawach doszedł już do wniosku, że dołączenie do sprawy zeznań uzyskanych pod torturami lub w wyniku innego znęcania się z naruszeniem artykułu 3 Konwencji jako dowodów w procesie karnym czyniło całe postępowanie w tej sprawie ogólnie niesprawiedliwym. Wspólną cechą wszystkich tych spraw był udział przedstawicieli władz państwowych w procesie uzyskiwania tych zeznań od oskarżonych ze strony trzeciej w sprawie.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości musiał rozważyć kwestię, która nie pojawiła się wcześniej: czy powyższa zasada może zostać zastosowana w niniejszej sprawie, gdy odpowiednie informacje zostały uzyskane od strony trzeciej w wyniku nadużyć dokonanych przez osoby prywatne, a jednocześnie brakowało dowodów na udział lub akceptację incydentu ze strony przedstawicieli władz publicznych.

(a)czy informacje pochodzą od K. G. w wyniku nadużycia zabronionego w artykule 3 Konwencji. Nie było potrzeby określania, czy traktowanie, któremu poddano K. G., mogło zostać zakwalifikowane jako tortury w rozumieniu artykułu 3 Konwencji. Materiały dostarczone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a mianowicie wyrok Sądu pierwszej instancji, nie pozostawiły wątpliwości, że działania przeciwko K. G. osiągnęły wymagany poziom okrucieństwa wymagany do zakwalifikowania działań zgodnie z artykułem 3 Konwencji. W związku z tym informacje uzyskano od K. G. w wyniku złego traktowania przez osoby prywatne, a do tego traktowania zastosowano pozytywne zobowiązanie państwa przewidziane w art. 3 Konwencji.

(b)Skarga na naruszenie ust. 1 pkt 6 Konwencji. Sąd Apelacyjny nie rozpatrzył skargi skarżącego złożonej zasadniczo w związku z naruszeniem artykułu 3 Konwencji, że informacje (zapisy), o których mowa w sprawie, zostały uzyskane w wyniku złego traktowania przez osoby prywatne, ani nie zajął się kwestią towarzyszącą nierzetelności takiego dowodu.

Wykorzystanie w procesie karnym dowodów uzyskanych w wyniku traktowania osoby w sposób sprzeczny z artykułem 3 Konwencji, niezależnie od tego, czy takie działania można zakwalifikować jako tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie, powoduje, że całe postępowanie w tej sprawie jest automatycznie niesprawiedliwe i sprzeczne z Artykułem 6 Konwencji. Wniosek ten nie zależy od wartości dowodowej uzyskanych informacji i od tego, czy ich wykorzystanie było kluczowe dla uznania oskarżonego za winnego.

Wspomniana zasada ma jednakowe zastosowanie do dołączania do sprawy dowodów uzyskanych od strony trzeciej w wyniku złego traktowania zabronionego w artykule 3 Konwencji, jeżeli takie traktowanie miało miejsce przez osoby prywatne, niezależnie od kwalifikacji tego traktowania.

Sąd Apelacyjny zgodził się na wykorzystanie jako dowodu informacji uzyskanych od K. G. z naruszeniem bezwzględnego zakazu wykorzystywania ustanowionego w artykule 3 Konwencji. Postępując w ten sposób, Sąd Apelacyjny nie uwzględnił skutków swojej decyzji z pozycji prawa skarżącego do sprawiedliwego procesu gwarantowanego w punkcie 1 Artykułu 6 Konwencji. Sąd Najwyższy w Polsce oddalił skargę kasacyjną skarżącego jako wyraźnie nieuzasadnioną i nie podał żadnych podstaw do swojej decyzji. W związku z tym postępowanie w tej sprawie jako całości było niesprawiedliwe.

 

UCHWAŁA

 

W sprawie doszło do naruszenia wymogów ust. 1 pkt 6 Konwencji (uchwalonej jednogłośnie).

 

ODSZKODOWANIE

 

W trybie stosowania artykułu 41 Konwencji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyznał skarżącemu 8 000 euro odszkodowania za szkody moralne, wniosek o odszkodowanie za szkody materialne został odrzucony.

 

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.