EDĽP zistil porušenie požiadaviek článku 6 Dohovoru o ochrane práv a základných slobôd.

Заголовок: EDĽP zistil porušenie požiadaviek článku 6 Dohovoru o ochrane práv a základných slobôd. Сведения: 2020-06-23 05:05:20

Rozsudok ESĽP z 12. novembra 2019 v prípade Adamco proti Slovensku (sťažnosť č. 45084/14).

V roku 2014 bol žiadateľovi pomoc pri príprave sťažnosti. Následne bola sťažnosť oznámená Slovensku.

V takom prípade bola sťažnosť úspešne preskúmaná v súvislosti s odsúdením osoby, a to do značnej miery na základe svedectva o spolupáchateľovi získanom v dôsledku transakcie tejto osoby pri vyšetrovaní, bez riadneho overenia. Prípad porušil požiadavky článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.


Okolnosti prípadu


Sťažovateľ bol v súvislosti s organizovaným zločinom usvedčený z vraždy. Na súdoch Slovenska neúspešne namietal, že (i) pripomienky prokuratúry týkajúce sa jeho odvolania a odvolania proti nemu neboli predložené, a (ii) že jeho odsúdenie bolo založené na výpovedi svedka M., ktorého bolo stíhaním presvedčený, aby poskytol nepravdivé dôkazy proti žiadateľovi výmenou za zabránenie trestnému stíhaniu.

Udalosti týkajúce sa poslednej sťažnosti sa vyvíjali takto:

- do odsúdenia sťažovateľa: i) M. bol obvinený z vraždy O.; M. bol v súvislosti s týmto obvinením zadržaný, ale bol prepustený a obvinenie z tejto skutočnosti bolo zrušené, keď zmenil svoju verziu udalostí, aby odsúdil sťažovateľa; ii) obvinenia proti M. spoluviny pri vražde K. boli dočasne pozastavené;

- po odsúdení žiadateľa (ale pred posúdením sťažnosti týkajúcej sa právnych otázok): i) bolo proti M. za začatie trestného konania začaté trestné stíhanie pre krivú prísahu, ale rozhodnutie o začatí trestného konania bolo zrušené; (ii) M. bol formálne obvinený z vraždy K., ale trestné stíhanie M. bolo nakoniec zrušené.

Tvrdenia sťažovateľa na spochybnenie dôveryhodnosti M. ako svedka na súdoch Slovenska preskúmal iba súd druhej inštancie (kasačný súd a Ústavný súd SR na ne neodpovedali). Súd prvého stupňa zistil, že (i) po zmene svedectva v trestnom prípade sťažovateľa M. odsúdil iba seba, ako aj sťažovateľa, a nezískal žiadne výhody, keďže trestné konanie týkajúce sa jeho vraždy K. bolo pozastavené, a že (ii) M. svedectvo bolo podporené iným obvinením.


OTÁZKY PRÁVA


Pokiaľ ide o súlad s článkom 6 dohovoru. Z týchto dôvodov Súdny dvor dospel k záveru, že vzhľadom na dôležitosť výpovede M. pre súd, aby preskúmal trestný prípad sťažovateľa, ich použitie na súde nebolo sprevádzané primeranými zárukami na zabezpečenie všeobecnej spravodlivosti konania.a) Hodnota sporných dôkazov. Ďalšie dôkazy proti sťažovateľovi boli nepriame a boli súčasťou celku, iba ak boli preskúmané v spojení s priamymi dôkazmi - svedectvo M. Preto poslednú zmenu jeho svedectva bolo možné považovať za rozhodujúci okamih v konaní.b) Výhody, ktoré M. získal v rôznych priemyselných odvetviach. Po prvé, vnútroštátne súdy neoverili tvrdenie žalobcu v celom rozsahu s ohľadom na jeho skutkové dôvody. Z vývoja udalostí vyplývalo, že počas odsúdenia žiadateľa a posudzovania jeho odvolania výhody, ktoré M. údajne získal výmenou za svedčiace dôkazy žalobcu, spočívali v týchto skutočnostiach: i) obvinenie z vraždy O bolo od M. , trestné konanie bolo zamietnuté a M. bol prepustený z väzby až do súdneho konania vo veci a ii) obvinenie z vraždy K. bolo pozastavené. Súd druhej inštancie sa však obmedzil na overenie výhod, ktoré M. získal v rámci toho istého procesu (po vražde K.). Nezohľadnili sa žiadne výhody, ktoré mohol získať v súvislosti s trestným stíhaním za vraždu O. Faktom však zostáva, že potom, čo M. zmenil svoju verziu udalostí, obvinenie bolo odňaté, vyšetrovanie bolo ukončené a počas procesu bol prepustený. Žiadny zo súdov nevyjadril svoj postoj k týmto okolnostiam.

Po druhé, záver slovenských súdov, že M. nezískal žiadne výhody, bol v rozpore s ďalším vývojom udalostí: i) zrušenie rozhodnutia o začatí trestného konania pre podozrenie na krivú prísahu a ii) ukončenie trestného stíhania za vraždu K., rozhodnutie, ktoré bolo prijaté výslovne a konkrétne výmenou za jeho svedectvo. To všetko sa samozrejme stalo po ukončení súdneho konania v prípade žiadateľa. Počas tohto posledného obdobia však bolo trestné stíhanie M. za vraždu K. už pozastavené. Bol to predbežný krok k ukončeniu trestného stíhania M.

Po tretie, rozhodnutia o udelení výhod M. boli prijaté prokuratúrami, ktoré sú na Slovensku organizované ako jedna hierarchická štruktúra. Z toho vyplýva určitá miera koordinácie, ktorá v tomto prípade znamenala aj účasť toho istého prokurátora na rôznych konaniach. Predbežnú výhodu, ktorú M. získal počas procesu sťažovateľa, nemožno posudzovať oddelene od všeobecnej výhody, ktorú dostal v súvislosti s trestným stíhaním vraždy K. vo vlastnom trestnom prípade výmenou za dôkazy proti žalobcovi.

Po štvrté, osobitná pozornosť sa nevenovala skutočnosti, že M. svedectvo prišlo od svedka, ktorý sa podľa neho zúčastnil na spáchaní trestného činu, zatiaľ čo výhoda, ktorá mu bola poskytnutá, presahovala iba zníženie trestu alebo finančnej pokuty. výhody a v skutočnosti viedli k zabráneniu zodpovednosti za trestný čin, napríklad vraždu.

Po piate, transakcia M. s vyšetrovaním v prípade sťažovateľa nepodliehala riadnemu súdnemu preskúmaniu. Kontrola súdom druhej inštancie nebola primeraná a vyššie súdy nezohľadnili argumentáciu sťažovateľa. Okrem toho všetky rozhodnutia týkajúce sa trestného stíhania M. boli prijaté výlučne orgánmi činnými v trestnom konaní bez akejkoľvek súdnej kontroly.

Súd tiež dospel k záveru, že nepredloženie sťažovateľovho orgánu sťažnosti orgánov činných v trestnom konaní proti jeho odvolaniu a zákonnému odvolaniu porušilo jeho právo na spravodlivé súdne konanie.


ROZHODNUTIE


V prípade porušenia ustanovení článku 6 Dohovoru (prijatého jednomyseľne).


VYROVNANIE


Podľa článku 41 dohovoru. Súd priznal sťažovateľovi 5 000 EUR za nemajetkovú ujmu, nárok na majetkovú ujmu bol zamietnutý

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.