ESČP je ugotovilo kršitev zahtev člena 6 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Заголовок: ESČP je ugotovilo kršitev zahtev člena 6 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Сведения: 2018-10-19 08:20:38

Odločba ECHR z dne 13. marca 2018 v primeru Inštituta za mir (Mirovni inštitut) proti Sloveniji (pritožba št. 32303/13).

Leta 2013 je vlagatelj, zasebni raziskovalni inštitut, pomagal pri pripravi pritožbe. Kasneje je bila pritožba posredovana Sloveniji.

V obravnavanem primeru je bila pritožba zasebnega raziskovalnega inštituta na nemotivirano zavrnitev sodišča, da izvede ustno zaslišanje o dejstvu, da ni prejela sredstev za naročilo, ki ga je država napovedala za oddajo naročila (ponudbe), uspešno obravnavala. Zadeva je kršila zahteve 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.


Mirovni Inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije - Inštitut za sodobne družbene in politične študije.


OKOLIŠČINE DELA


Glede na rezultate razpisa, ki ga je država napovedala za oddajo naročila (razpisa), organizacija prosilka, zasebni raziskovalni inštitut, ni prejela sredstev in neuspešno pritožila na domače sodišče o rezultatih ponudbe. Kljub zahtevi organizacije prosilke ni bilo ustnega zaslišanja o zadevi brez obrazložitve.


VPRAŠANJA PRAVICE


(a) glede uporabe člena 6 Konvencije. Pred tem je Evropsko sodišče izključilo uporabo člena 6 Konvencije za postopke v zvezi z oddajo naročil (ponudb) s strani domačih organov, pri čemer je poudarjalo, da so javni organi v tem pogledu uživali diskrecijsko pravico in da materialno pravo zadevne države organizacijski tožeči stranki ni dalo pravice do prejema državnih naročil ( dobite ponudbo). Vendar je v zadevi Regner proti Češki republiki (Regner proti Češki) Evropsko sodišče med drugim obravnavalo položaj, v katerem so imeli organi izključno pravico do priznanja privilegija ali privilegija ali zavrnitev podelitve, medtem ko je zakonodaja zadevni osebi dala pravico do pritožbe na sodišče, ki bi, če bi priznal odločitev organov kot nezakonito, lahko to odločbo razglasilo za nično. V takem primeru se je v tem primeru uporabljal člen 6 § 1 Konvencije, pod pogojem, da so privilegiji ali privilegiji, če so bili že podeljeni, državljanu podelili osebo. Ta načela so bila pomembna za obravnavani primer, v kateri je organizacija prosilka jasno uporabila procesno pravico do zakonite in pravilne razdelitve državnega reda. Če je bila ponudba predložena prijaviteljski organizaciji, bi imela civilno pravo. Zato se v obravnavanem primeru uporablja civilni zakon iz prvega odstavka 6. člena Konvencije.

(b) glede skladnosti s prvim odstavkom 6. člena konvencije. V obravnavani zadevi je bilo treba ugotoviti, ali obstajajo kakšne izredne okoliščine, ki bi upravičile, da se ne opravi ustnih sodnih razprav. Organizacija prosilka je izrecno izrazil zahtevo, da opravi ustno zaslišanje in zasliši priče glede dejstev o presoji nepristranskosti oseb, ki sodelujejo pri razdelitvi državnega reda (ponudbe). Ta vprašanja so bila predmet spora med strankami, zato so bili dokazi, ki jih je treba upoštevati, relevantni za izid primera. Vendar upravno sodišče, ki je delovalo kot prvo in edino sodišče, ni izpolnilo pobude organizacije prosilke in ni utemeljilo take zavrnitve. Čeprav je nacionalno pravo v omejenem številu primerov dovolilo, da v omejenem številu primerov ne bi izvedlo ustnega zaslišanja, je Sodišče prve stopnje težko ugotovilo, ali je bilo upravno sodišče malomarno pri obravnavi zahteve organizacije prosilke ali nameravane zavrniti zahtevo. kakšen razlog. Poleg tega je bilo težko sklepati o pravni podlagi za neupoštevanje ustnega zaslišanja in kako so se ustrezne pravne določbe razlagale na podlagi dejanskih okoliščin primera. Zato postopki v obravnavani zadevi niso bili pošteni.


RESOLUCIJA


V primeru kršitve zahtev iz 6. člena Konvencije (sprejeta soglasno).


PLAČILO


Pri uporabi člena 41 Konvencije. Sodišče je pritožniku dodelilo 4.800 EUR za nepremoženjsko škodo, zahtevek za premoženjsko škodo pa je bil zavrnjen.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.